Statut Stowarzyszenia

pod nazwą

„Stowarzyszenie Wiedza Innowacja Rozwój”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. W oparciu o Ustawę Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. 2015,1393 j.t.) tworzy się Stowarzyszenie pod nazwą „Stowarzyszenie Wiedza Innowacja Rozwój”, zwane dalej Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy w językach obcych.

3. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „WIR”.

§ 2

1. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

3. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gołotczyzna.

§ 5

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad, określonych w odrębnych przepisach. Dochody z działalności Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jej członków.

§ 6

1. Stowarzyszenie może używać pieczęci według wzoru ustanowionego przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać znaki graficzne oraz odznaki organizacyjne i honorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników na zasadzie odpłatności.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 8

Celami stowarzyszenia są:

1. Wspieranie członków Stowarzyszenia w ich dążeniach do zdobywania wiedzy i umiejętności przydatnych do podwyższania jakości podejmowanych działań edukacyjnych.

2. Prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich w zdobywaniu wykształcenia.

4. Ułatwianie wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy szkołami rolniczymi i innymi instytucjami edukacyjnymi, w tym instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się podobną problematyką w kraju i zagranicą.

5. Podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

6. Wspieranie działań mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) Pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, przyjmowanie dotacji, spadków, zapisów i darowizn na realizacji celów statutowych.

2) Przeprowadzanie zbiórek publicznych.

3) Przyznawanie stypendiów i innej pomocy młodzieży z terenów wiejskich.

4) Podejmowanie z organizacjami o podobnych założeniach i zadaniach statutowych.

5) Opracowywanie raportów, opinii, ocen i wniosków dotyczących systemu edukacji, programów edukacyjnych, kwalifikacji zawodowych nauczycieli itp.

6) Współpracę z instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami, organami administracji rządowej, samorządami terytorialnymi oraz podmiotami gospodarczymi w kraju i za granicą.

7) Prowadzenie różnych form kształcenia i doskonalenia odpowiadających celom

statutowym stowarzyszenia

8) Organizowanie różnych form upowszechniania celów działania Stowarzyszenia.

9) Udział w konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych w kraju i za granicą.

10) Działanie na forum krajowych i międzynarodowych organizacji. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

11) Prowadzenie działalności oświatowej i publicystycznej.

12) Organizowanie wystaw, targów, imprez, których cel zgodny jest z celami stowarzyszenia.

13) Przedkładanie administracji rządowej i samorządowej postulatów i opinii wynikających z działalności Stowarzyszenia.


Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia mogą dzielą się na:

1. Zwyczajnych, w tym członków założycieli.

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna.

2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia.

§ 12

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba polska lub zagraniczna osoba fizyczna i prawna popierająca działalność Stowarzyszenia, deklarująca gotowość aktywnego współdziałania i płacenia ustalonych składek.

2. Członek wspierający może zadeklarować pomoc rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego wyrażonej przez Zarząd, kandydatowi przysługuje odwołanie do walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od momentu otrzymania uchwały na piśmie. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Prezesa Stowarzyszenia, który zobowiązany jest przedłożyć je do rozpatrzenia na pierwszym możliwym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

3. O ponownym przyjęciu w poczet członków zwyczajnych osób, które były uprzednio członkami zwyczajnymi, rozstrzyga na podstawie uchwały Zarząd.

4. Członek Stowarzyszenia może być zawieszony przez Zarząd w prawach członkowskich w przypadku zalegania z zapłatą składek członkowskich lub działania na niekorzyść Stowarzyszenia.

5. Członków wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członek wspierający może działać przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

3. uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Stowarzyszenia,

4. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

5. korzystać z urządzeń Stowarzyszenia na warunkach określonych przez Zarząd,

6. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

7. korzystać z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

8. wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

9. używać odznaki Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

1. brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3. uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

4. korzystać z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,

5. wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

6.używać odznaki Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) brać aktywny udział w życiu i pracach Stowarzyszenia i popierać jego cele,

2) przestrzegać postanowień statutu oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) opłacać regularnie składki członkowskie według zasad ustalonych przez Zarząd,

4) propagować cele Stowarzyszenia,

5) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia

6) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek:

1) aktywnego włączania się do działalności statutowej Stowarzyszenia,

2) stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) wspierać działalność Stowarzyszenia,

4) godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§ 16

1. Członkostwo zwyczajne wygasa na skutek:

1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2) skreślenia z listy członków przez Zarząd za zaleganie z zapłatą składek członkowskich przez okres roku, mimo pisemnego upomnienia,

3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

4) śmierci członka.

2. Członkostwo wspierające wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się zgłoszonego na piśmie do Zarządu lub utraty osobowości prawnej oraz niepłacenia składek przez co najmniej rok.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat. Członkowie tych władz pełnią swoje funkcje honorowo i są wybierani i odwoływani w głosowaniu jawnym.

3. Walne Zebranie stanowią członkowie zwyczajni.

4. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć członkowie wspierający, honorowi oraz inne zaproszone osoby.

§ 18

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19

1. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż do końca czerwca każdego roku. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest co 5 lat.

2. Termin i miejsce obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd i podaje do wiadomości członkom co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem Zjazdu. Informacje o terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania członkowie będą otrzymywali na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem dostarczenia lub odbioru przez adresata.

3. Porządek obrad, regulamin obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz regulamin wyboru władz naczelnych Stowarzyszenia proponuje Zarząd.

4. Obrady Walnego Zebrania powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie porządkiem obrad.

§ 20

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jeżeli liczba obecnych członków wynosi:

1. w pierwszym terminie co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,

2. w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania członków, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 21

1. Członkowie zwyczajni mają prawo zgłaszania pisemnych umotywowanych wniosków na Zwyczajne Walne Zebranie za pośrednictwem Zarządu, w terminie co najmniej 15 dni przed Walnym Zebraniem.

2. O przyjęciu do rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w późniejszym terminie decyduje Walne Zebranie na zasadach ogólnych przewidzianych w niniejszym statucie.

§ 22

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może się odbyć w każdym czasie i jest zwoływane przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemny wniosek członków Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.

2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu miesiąca od daty otrzymania uprawnionego wniosku o jego zwołanie.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzenia jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

3) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,

4) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) decydowanie o przyjmowaniu i zbywaniu składników majątku trwałego Stowarzyszenia,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich,

7) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia i planów finansowych proponowanych przez Zarząd,

8) rozpatrywanie sprawozdań działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, a także podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

9) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu odnośnie wykluczenia, skreślenia z listy członków lub nieprzyjęcia w poczet członków, władz Stowarzyszenia i zatwierdzanie

11) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

12) podejmowanie uchwał o prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej z określeniem jej formy oraz udzielanie zezwoleń na prowadzeniu działalności gospodarczej,

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym, kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem. Walne Zebranie może uchwalić regulamin Zarządu określający uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania Zarządu.

2. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym: prezes, wiceprezes, skarbnik.

3. Zarząd wybiera prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika ze swego składu osobowego.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W przypadku równości liczby głosów decyduje głos prezesa, a w przypadku jego nieobecności – głos wiceprezesa Zarządu.

6. Do reprezentowania i podpisywania dokumentów Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo Prezes Zarządu jednoosobowo.

7. Uchylony.

§ 25

Do kompetencji Zarządu należy:

1) Przygotowywanie planów pracy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków.

2) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

3) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania.

4) Zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania, proponowanie ich porządku dziennego i regulaminu obrad oraz regulaminu wyboru władz naczelnych.

5) Przedstawianie własnych wniosków oraz wniosków zgłoszonych Zarządowi na Walne Zebranie przez członków Stowarzyszenia.

6) Zawieszanie w czynnościach swoich członków w przypadkach dokonania czynności wykraczających przeciwko uchwałom władz Stowarzyszenia.

7) Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu ze swej działalności w okresie kadencji.

8) Ustalanie regulaminów określających tryb szczegółowy przyjmowania członków i ich skreślania, wykluczania.

9) Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.

10) Wykluczanie członków zwyczajnych.

11) Inicjowanie działań statutowych.

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób wybranych przez Walne Zebranie, w tym: przewodniczący i członek.

3. Uchylony.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) Kontrolowanie, co najmniej raz do roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, stanu majątkowego i sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd, a także kontrolowanie uchwał Walnego Zebrania i ich realizacji.

2) Występowanie do Walnego Zebrania Członków z odpowiednimi wnioskami pokontrolnymi.

3) Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5. Do reprezentowania i podejmowania decyzji w imieniu Komisji Rewizyjnej uprawniony jest Przewodniczący Komisji wraz z Członkiem Komisji.

6. Uchylony.

§ 27

1.Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

1) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 17 ust.2, uważa się moment wyboru nowych władz,

2) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

3) odwołania przez Walne Zebranie,

4) pisemnej rezygnacji,

5) śmierci członka.

2. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, których członkostwo ustało, wchodzą, na czas do końca kadencji, osoby które w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tych władz uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełnienie nie może dotyczyć więcej niż połowy składu tych organów.

R O Z D Z I A Ł V

Majątek i działalność gospodarcza Stowarzyszenia

§ 28

1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek nieruchomy, ruchomy i fundusze stanowiące własność Stowarzyszenia.

2. Na fundusze składają się:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, subwencje, darowizny, spadki oraz świadczenia członków wspierających,

3) dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności statutowej i działalności gospodarczej,

4) środki pochodzące z ofiarności publicznej.

§ 29

1. Dla zdobycia środków na realizację celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 30

1. Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 31

1. Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zebranie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

2. Uchylony.

R O Z D Z I A Ł V I

Zmiana statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Projektowane zmiany statutu powinny być umieszczone w porządku dziennym obrad Walnego Zebrania członków i przekazane do wiadomości członkom co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w pierwszym terminie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych.

4. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa jednocześnie sposób przeprowadzenia jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku.