Statutowe zadania STOWARZYSZENIA WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ

Statutowymi zadaniami STOWARZYSZENIA WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ są:

* przygotowanie szkół/ organizacji pozarządowych/ interesariuszy zielonego sektora do realizacji SDGs/ zmian klimatycznych/ długofalowej ochrony przyrody itp.

* organizacja staży w edukacji zielonego sektora,

* inicjowanie współpracy międzynarodowej na rzecz poprawy jakości kształcenia dorosłych/ zawodowego,

* wymiana dobrych praktyk w europejskiej zawodowej edukacji pozaformalnej i formalnej.

Nasze zadania statutowe realizujemy poprzez tworzenie krajowych i międzynarodowych seminariów, wymianę doświadczeń. Część naszych członków jest zaangażowana w organizację pozarządową EUROPEA Polska, która daje możliwość zaangażowania się w mistrzostwa dla uczniów we wszystkich dziedzinach, takich jak: florystyka, architektura krajobrazu, sędziowanie zwierząt gospodarskich, kompetencje rolnicze, leśnictwo i inne.

STOWARZYSZENIE WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ dostrzegło brak metod, edukatorów poza dużymi miastami. Stawiamy na edukację młodzieży i dorosłych, wprowadzamy nowoczesne formy szkolenia, treści nauczania adekwatne do ich potrzeb.

STOWARZYSZENIE WIEDZA INNOWACJA ROZWÓJ współpracuje z instytucjami edukacyjnymi, firmami działającymi w sektorze zielonej gospodarki, czyli szeroko rozumianej ochrony środowiska, florystyki, architektury krajobrazu, agrobiznesu, agroleśnictwa, agroturystyki, gastronomii i żywienia oraz innych branż pokrewnych. Chcemy budować most między pokoleniami, aby uczyć się wzajemnie w zakresie zielonych kompetencji w szkołach, a także w rodzinach i firmach.

Naszą główną grupą docelową są młodzi dorośli 30+, są to osoby bezrobotne, osoby mieszkające na obszarach wiejskich o niskich kompetencjach ekologicznych oraz osoby o niskich kwalifikacjach z wadami społecznymi.